Skiverhuur

Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

De op deze website vermelde informatie wordt uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Fenix bvba en de door Fenix bvba aangeboden dienstverlening.

Hoewel Fenix bvba alle redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de op de website weergegeven informatie correct is op het moment van opname, kan zij niet garanderen dat deze informatie volledig, nauwkeurige en actueel is.

Bijgevolg sluit Fenix bvba uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit voor zover wettelijk mogelijk en kan Fenix bvba in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of via de website verkregen informatie.

De informatie weergegeven op de website tijdens het reservatieproces, waaronder de prijzen en beschikbaarheid van de materialen, is gebaseerd op de informatie zoals meegedeeld door de ski shops waarvoor Fenix bvba geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

Fenix bvba behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Fenix bvba.

Fenix bvba streeft ernaar onderbrekingen op de website door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Fenix bvba kan evenwel niet garanderen dat de dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Fenix bvba aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, technische fouten of virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals vb. bugs, troyaanse paarden, enz.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de materialen weergegeven op de website van Fenix bvba, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle teksten, beelden, redactionele materialen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen, logo’s, handelsmerken berusten bij Fenix bvba. De bezoeker mag dergelijk materiaal of een deel daarvan niet reproduceren of meedelen zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Fenix bvba.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Fenix bvba beheerd, gemaakt en/of onderhouden. Fenix bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die websites betreft.

Door deze website te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is op de verhouding tussen Fenix bvba en uzelf alsook dat eventuele geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Gent.