Skiverhuur

Boek nu

Voorwaarden

1. Toepassing en aanvaarding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reservaties gemaakt via de website van Fenix bvba bij de ski shop (met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hoogpoort 31, K.B.O. nr. 0422.431.238, e-mail: info@skirent.info, tel: + 32 9 226 31 81) en worden vooraf aan de bezoeker beschikbaar gesteld.

Door het maken van de reservatie verklaart de bezoeker van deze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben en deze te aanvaarden.

2. Dienstverlening

Via de website van Fenix bvba kan de bezoeker wintersportmateriaal reserveren rechtstreeks bij de ski shop van de door de bezoeker gekozen bestemming. De eigenlijke overeenkomst voor het gebruik van het wintersportmateriaal wordt rechtstreeks gesloten tussen de bezoeker en de ski shop, waarvoor Fenix bvba geen enkele verantwoordelijkheid draagt. In het geval de ski shop de betaling van een voorschot vereist, is het de verantwoordelijkheid van de bezoeker om hieraan te voldoen en is Fenix bvba in geen geval aansprakelijk voor de mogelijke annulering van de reservatie ingevolge niet-naleving daarvan.

Fenix bvba verleent louter een boekingsdienst en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke klachten met betrekking tot het materiaal, de kwaliteit van het materiaal of de diensten verstrekt door de ski shop.

Fenix bvba is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door het gebruik van de materialen, besteld via de website van Fenix bvba.

Onder geen beding is Fenix bvba aansprakelijk voor onrechtstreekse schade ongeacht van welke aard, waaronder winstderving of enige gevolgschade.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de materialen weergegeven op de website van Fenix bvba, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle teksten, beelden, redactionele materialen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen, logo’s, handelsmerken berusten bij Fenix bvba. De bezoeker mag dergelijk materiaal of een deel daarvan niet reproduceren of meedelen zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Fenix bvba.

4. Juistheid van de informatie

De informatie weergegeven op de website tijdens het reservatieproces, waaronder de prijzen en beschikbaarheid van de materialen, is gebaseerd op de informatie zoals meegedeeld door de ski shops.

Fenix bvba verleent geen enkele garantie of waarborg van gelijk welke aard, uitdrukkelijk of impliciet, omtrent de geleverde informatie en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onnauwkeurigheden, fouten of ontbrekende informatie.

5. Prijs

De bezoeker kan via de website het materiaal reserveren mits betaling van een reserveringskost. Het maken van de reservatie impliceert een betalingsverbintenis.

Deze reserveringskost kan niet teruggevorderd worden van Fenix bvba in het geval van annulering of wijziging van het gereserveerde materiaal om gelijk welke reden. De bezoeker bevestigt door het maken van de reservatie zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst tot reservering van de materialen en erkent het verlies van zijn herroepingsrecht.

6. Privacy

Persoonlijke gegevens verkregen in functie van het reserveringsproces, worden door Fenix bvba verwerkt en gebruikt voor de behandeling van de gemaakte reservatie en om promotie te voeren voor diensten en producten aangeboden door Fenix bvba, met inbegrip van direct marketing onder meer via e-mail. Deze persoonlijke gegevens worden niet verkocht noch ter beschikking gesteld van derde partijen, met uitzondering van de betrokken ski shops.

Door de reservatie te maken via de website van Fenix bvba stemt de bezoeker in met de verwerking van zijn gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

De bezoeker heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die werden verzameld en verwerkt, en heeft het recht onjuiste gegevens te doen verbeteren, alsook zich te allen tijde en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor promotiedoeleinden. Hiertoe dient de bezoeker Fenix bvba te contacteren.

7. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen omtrent deze algemene voorwaarden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Gent.